1.0ct tegelek kesiş gurnama Moissanite D VVS dizaýn edilen toý gatnaşygy halkasy 14k ak altyn solitaire halkasy

Gysga düşündiriş:


 • Metal:14K gaty ak altyn
 • Daş:Moissanite
 • KT / Arassalyk:14KT
 • Daş görnüşi:Tegelek kesildi
 • Sazlaýyş görnüşi:Uzak telefon
 • Arassa agramy:2.15 gram (ABŞ ululygy 6.5)
 • Daş agramy:1.0 karat merkezi daş
 • Goşmaça daş:Moissanit, Gemstones, Almaz
 • Önümiň jikme-jigi

  Gaplamak

  Haryt bellikleri

  Önümiň beýany

  Häzirki zaman adamlary söýgini alamatlandyrmak üçin göwher ulanýarlar we hut şu ylham sebäpli göwheriň asyl gözelligini aýdyň görkezýäris.Göwher, her bir göwheriň ýalpyldawuk öwüşginini görkezmek üçin markanyň öňdebaryjy kesilen nokat ussatlygy bilen özboluşly özüne çekijiligini dowam etdireris.

  Bu nusgawy uly tegelek göwheriň aýlawy, 14k arassa altyndan ýasaldy.Klassiki alty dyrnak we dyrnak göwher bilen örtülen esasy moissanit göwher, 360 dereje ýalpyldawuklygy görkezýän berk ýasalan.Smoothumşak aýlaw klassiki minimalist dizaýny kabul edýär we halkanyň arassalygy onuň ajaýyp gurluşyny görkezýär.Pes açar bolsa-da, häsiýeti pes we özüne çekiji.Arassalygy, bakylygy we söýgi göwher daşyny alamatlandyrýan altyny birleşdiriň, söýgiňizi hasam arassalamak üçin.Arassa altyn, söýginiň romantikasyny we gözelligini görkezýär, ýürek urgusyndan başlap, baky arassa söýgä çenli söýgüliň iň bagtly ýoldaşy bolar diýip umyt edýär.

  1.0ct tegelek kesiş gurnama Moissanite D VVS dizaýn edilen toý gatnaşygy halkasy 14k ak altyn solitaire halkasy (5)
  1.0ct tegelek kesiş çyzgysy Moissanite D VVS dizaýn edilen toý gatnaşygy halkasy 14k ak altyn solitaire halkasy (6)

  Esasy göwher adatdan daşary gatylygy bolan moissanit bilen örtülendir.Moissanitiň gatylygy Mohs şkalasynda 9,25 görkezijä ýetýär, bu ähli gymmat bahaly daşlaryň arasynda ajaýyp.Moissanitiň iň ýagty yşygy bar.Gar dagynyň buz kristallary ýaly, dünýäniň sähelçe tozanyny basmaýan ýaly arassa we aýdyňdyr.

  Moissanit wagtlaýyn we şonuň üçin ebedi süýji söýginiň garyndysy hökmünde görülýär.Moissanit halkasy, söýgüliň mähirli gözlerine meňzeýär we sizi çuňňur özüne çekýär.Şeýle hem, ebedi yzarlamagy we söýgä wepalylygy aňladýan arassa söýginiň nyşanydyr.Mundan başga-da, moissanit karýeranyň gülläp ösmegini, maşgalanyň we söýginiň üstünligini alamatlandyrýar.Moissanit ýüzügi geýmek, başarnygyňyzyň ajaýypdygyny we geljekde ajaýyp üstünliklere ýetjekdigini görkezmek bilen öz başarnygyňyzy tassyklamakdyr.Şonuň üçin köp adamlar şowlulyk üçin doga etmek üçin moissanit halkasyny geýmäge taýyn.

  Sorag-jogap

  1. Satuwdan soň kepillik hyzmatyny hödürleýärsiňizmi?

  Hawa, solup, daş gaçsa we 1 aýlyk haryt alnanda ýüze çykan beýleki hil problemalary bolsa önümleri yzyna gaýtaryp bereris ýa-da ibereris. Mundan başga-da, satuwdan 1 ýyl kepillik hyzmatyny hödürleýäris, ýöne ýük daşama tölegini tölemeli.

  2. Näçe wagt gowşurmaly?

  7-10 günden gowşuryş.
  Kümüş / bürünç şaý-sepleri üçin köpçülikleýin sargyt 2 hepde.
  Altyn şaý-sepler üçin köpçülikleýin sargyt 6-14 gün.

  3. Nädip tölemeli?

  Mysal üçin sargyt: 100% töleg öňünden zerur.
  Kümüş / bürünç şaý-sepleri üçin köpçülikleýin sargyt: Depozit hökmünde 30% öňünden töläň we galyndy iberilmezden öň tölener.
  Altyn şaý-sepler üçin köpçülikleýin sargyt: Depozit hökmünde 50% öňünden töläň we galyndy iberilmezden öň tölener.

  4. customöriteleşdirilen dizaýn ýasap bilersiňizmi?

  Hawa, 10 ýyldan gowrak tejribe toplan hünärmen dizaýn toparymyz bar, çyzgy ýa-da nusga bilen döredilen islendik döredijilik pikirleri kabul ediler, tassyklamagyňyz üçin CAD döredip bileris.

  5. Hil barlamak üçin mugt nusga hödürleýärsiňizmi?

  Mysal üçin sargyt kabul edilýär, ýöne nusga tölegi tölenmeli.Köp zakaz edeniňizde aýyrylar.

  1.0ct tegelek kesiş gurnama Moissanite D VVS dizaýn edilen toý gatnaşygy halkasy 14k ak altyn solitaire halkasy (9)
  1.0ct tegelek kesiş gurnama Moissanite D VVS dizaýn edilen toý gatnaşygy halkasy 14k ak altyn solitaire halkasy (7)
  1.0ct tegelek kesiş çyzgysy Moissanite D VVS dizaýn edilen toý gatnaşygy halkasy 14k ak altyn solitaire halkasy (8)

  Biz bilen habarlaşyň, size iň gowy hil hyzmatyny we iň amatly bahany bereris!!


 • Öňki:
 • Indiki:

 • gaplamak (1) gaplamak (2) gaplamak (3)

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň