2.0ct tegelek kesilen CZ göwher göwher 18.0 dýuým 14k ak hakyky altyn guty zynjyr monjugy

Gysga düşündiriş:


 • Metal:14K gaty ak altyn
 • Daş:Kub Zirkoniýa
 • KT / Arassalyk:14KT
 • Daş görnüşi:Tegelek kesildi
 • Sazlaýyş görnüşi:Uzak telefon
 • Arassa agramy:1,85 gr
 • Daş agramy:Merkez üçin 2.0 karat
 • Goşmaça daş:Moissanit, Gemstones, Almaz
 • Önümiň jikme-jigi

  Gaplamak

  Haryt bellikleri

  Önümiň beýany

  Bu, biziň markamyzyň nusgawy tegelek kesilen solitaire göwher göwher monjugy.Döşüne geýilýän, ýürege ýakyn, ýönekeý we ajaýyp solitaire göwher monjuk, ýüregiň temperaturasyny duýýar we tükeniksiz söýgiňizi we romantikaňyzy görkezýär.14k ak altynyň ýumşak reňki, tegelek kesilen göwher göwheriniň ajaýyplygy bilen şöhle saçýar.

  Tegelek kesilen şekilli maýatnik ýokary we nusgawy.Coupler-aýalyň baky süýji söýgüsini alamatlandyrýan 2 karatlyk göwher maňlaý.Inçe ak altyn zynjyr bilen jübütlenen, size aýdyň, ýalpyldawuk duýgy berýär.Bu siziň üçin özüne çekiji, ajaýyp stil.Göwheriň hemişelikligi we gatylygy durmuşyň güýjüni alamatlandyrýar.Bu size arassa ýaşamaga we özüňizi berkitmek üçin garaşsyz, ýöne ýumşak ýürege eýe bolmaga mümkinçilik berýär.

  2.0ct tegelek kesilen CZ göwher göwher 18.0 dýuým 14k ak hakyky altyn guty zynjyr monjugy (3)
  2.0ct tegelek kesilen CZ göwher göwher 18.0 dýuým 14k ak hakyky altyn guty zynjyr monjugy (4)

  Tegelek kesilen göwher göwher, söýgä baglylygy we söýginiň bakylygyny alamatlandyrýar.Tegelek göwher göwherler has giňden ýaýran we iň oňat reňkleriň biridir we ony söýgülä bermek söýgide yzygiderliligini görkezip biler.Ak altyn monjuk, baky hakyky duýgularyň nyşany bolan nepis we inçe, asylly we sypaýy, şol bir wagtyň özünde söýginiň altyndan güýçlidigini aňladýar we aşyklara çyn ýürekden duýgularyny beýan etmek üçin berilip bilner.

  Bu monjuk köýnekler asyllylygy alamatlandyrýar.Islendik pursat üçin amatly, bu tegelek kesilen solitaire göwher monjugy, boýnuňyza geýmek gaty nepis we ajaýyp.

  Sorag-jogap

  1. Satuwdan soň kepillik hyzmatyny hödürleýärsiňizmi?

  Hawa, solup, daş gaçsa we 1 aýlyk haryt alnanda ýüze çykan beýleki hil problemalary bolsa önümleri yzyna gaýtaryp bereris ýa-da ibereris. Mundan başga-da, satuwdan 1 ýyl kepillik hyzmatyny hödürleýäris, ýöne ýük daşama tölegini tölemeli.

  2. Näçe wagt gowşurmaly?

  7-10 günden gowşuryş.
  Kümüş / bürünç şaý-sepleri üçin köpçülikleýin sargyt 2 hepde.
  Altyn şaý-sepler üçin köpçülikleýin sargyt 6-14 gün.

  3. Nädip tölemeli?

  Mysal üçin sargyt: 100% töleg öňünden zerur.
  Kümüş / bürünç şaý-sepleri üçin köpçülikleýin sargyt: Depozit hökmünde 30% öňünden töläň we galyndy iberilmezden öň tölener.
  Altyn şaý-sepler üçin köpçülikleýin sargyt: Depozit hökmünde 50% öňünden töläň we galyndy iberilmezden öň tölener.

  4. customöriteleşdirilen dizaýn ýasap bilersiňizmi?

  Hawa, 10 ýyldan gowrak tejribe toplan hünärmen dizaýn toparymyz bar, çyzgy ýa-da nusga bilen döredilen islendik döredijilik pikirleri kabul ediler, tassyklamagyňyz üçin CAD döredip bileris.

  5. Hil barlamak üçin mugt nusga hödürleýärsiňizmi?

  Mysal üçin sargyt kabul edilýär, ýöne nusga tölegi tölenmeli.Köp zakaz edeniňizde aýyrylar.

  Biz bilen habarlaşyň, size iň gowy hil hyzmatyny we iň amatly bahany bereris!!


 • Öňki:
 • Indiki:

 • gaplamak (1) gaplamak (2) gaplamak (3)

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň