Biz hakda

Guanç Guangzhouou Mingtai Jewelry Co., Ltd.

Guanç Guangzhouou Ming Tai şaý-sepleriýurtda we daşary ýurtlarda giňden tanalýan 925 sterling kümüşden we 14k & 18k altyn çaýylan şaý-sepler öndürijisinden ybaratdyr.Gaýtadan işleýän zawod, Guanç Guangzhouou şäheriniň Panyu şäherindäki şaý-sepleri gaýtadan işleýän bazada ýerleşýär.

Marka şaý-sepleri üpjün ediji hökmünde ýerli we daşary ýurt bazaryndan has köp10 ýyl, eskizler, JewelCad, galyndy ýasamak, guýmak, doldurmak, ýalpyldawuk, mum mikro örtügi, el bilen örtmek, elektroplatirlemek ýaly bir duralga hyzmatlaryny hödürleýäris.

Has köp hünärli dizaýn toparymyz bar12 ýyl tejribe, çyzgy ýa-da nusga bilen islendik özboluşly döredijilik pikirleri kabul ediler, müşderilerimiziň tassyklamagy üçin CAD döredip bileris.Tassyklanylandan soň täze model ýasalar, müşderi köpçülikleýin sargyt goýmazdan ozal fiziki nusgalary berýäris.

hakda

Biz siziň üçin näme edip bileris

Material 10K 14K 18K, Platina 950, Sliver, Bürünç
Plastinka Rodiý / Ak altyn / Sary altyn / Gül altyn we ş.m.
Daş görnüşi CZ / Tebigy daş / ýarym daş / döredijilik daşy we ş.m.
Ölçegi Custöriteleşdirilen ululyk
Logotip Islegiňize görä
OEM & ODM Hoş geldiňiz
Eltip bermegiň wagty Mysal üçin sargyt: Töleg alanyndan 1-2 hepde soňAdaty sargyt: goýum alanyndan 2-3 hepde soň
Mysal tertibi Önümçilikden öň 100% töleg
Adaty tertip Kümüş / bürünç şaý-sepleri üçin köpçülikleýin sargyt: Depozit hökmünde 30% öňünden töläň we galyndy iberilmezden öň tölener
Altyn şaý-sepler üçin köpçülikleýin sargyt: Depozit hökmünde 50% öňünden töläň we galyndy iberilmezden öň tölener

Korporatiw pelsepe

HAKYNDA

Bizde gaty kyn ussatlygy her dürli bilýän ökde hünärmenlerimiz bar.Üstünlik ruhunda, hilini berk gözegçilikde saklamak we müşderiniň talaplaryna laýyk gelýän her önümi gazanmaga çalyşmak üçin her önümçilik bölüminde QC enjamlaşdyrýarys.Ajaýyp ussatlyk we ussatlyk, ajaýyp hil, çalt eltip bermek we amatly baha biziň ýaşamagymyzyň esasyny düzýär.Şeýle hem, “müşderi ilki bilen öňe gidiň” işewürlik pelsepesine eýerýäris we müşderiler bilen uzak möhletleýin özara bähbitli we hyzmatdaşlygy ýola goýmak üçin “müşderi ilki” ýörelgesini goldaýarys.

Satuwdan soň hyzmat

Öçürilse, daş gaçsa we harytlary alanymyzda 1 aýlyk tapylan beýleki hil problemalary bolsa önümleri yzyna gaýtaryp bereris ýa-da ibereris.

Satuwdan 1 ýyl kepillik hyzmatyny hödürleýäris, ýöne iberiş tölegini tölemeli.

 Başga soraglar bize habar bermegiňizi haýyş edýäris.Meseläni mümkin boldugyça gysga wagtda çözeris.

Iş görnüşi

Öndüriji, Söwda kompaniýasy

Esasy önümler

Gaty K altyn şaý-sepler, 925 kümüş şaý-sepler

Gymmat bahaly daşlar, göwher şaý-sepleri

Jemi ýyllyk girdeji

ABŞ-nyň 5000,000 dollaryndan ýokary

Haryt şahadatnamalary

GRC, GRA, GIA

/ Urt / Sebit

Guangdong, Hytaý

Jemi işgärler

21 - 50 adam

Esasy bazarlar

Demirgazyk Amerika 75.00%

Afrika 10.00%

Günbatar Europeewropa 10.00%

Aziýa 5.00%

Eýeçilik

Hususy eýesi

Adaty sargyt üçin töleg möhleti

Kümüş / bürünç şaý-sepleri üçin köpçülikleýin sargyt: Depozit hökmünde 30% öňünden töläň we galyndy iberilmezden öň tölener

Altyn şaý-sepler üçin köpçülikleýin sargyt: Depozit hökmünde 50% öňünden töläň we galyndy iberilmezden öň tölener

Seminar

ussahanasy (2)
ussahanasy (4)
ussahanasy (1)
ussahanasy (3)

Gelip görmek, nusga gaýtadan işlemek ýa-da köpçülikleýin sargyt önümçiligine hoş geldiňiz, has uly şaý-sepler bazaryny döretmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys we siziň bilen şöhratly.