Bezel 4.50 karat ýumurtga kesilen göwher cz halkasy, 14k gaty altyn halka şaý-sepleri

Gysga düşündiriş:


 • Metal:14K gaty ak altyn / gül altyn
 • Daş:Kub Zirkoniýa
 • KT / Arassalyk:14KT
 • Daş görnüşi:Oval kesildi
 • Sazlaýyş görnüşi:Uzak telefon
 • Arassa agramy:1.85 gram (ABŞ ululygy 6.5)
 • Daş agramy:4.50 karat merkezi daş
 • Goşmaça daş:Moissanit, Gemstones, Almaz
 • Önümiň jikme-jigi

  Gaplamak

  Haryt bellikleri

  Önümiň beýany

  Bu ýumurtga kesilen göwher ýüzük, dört dyrnakda 4,5 ct merkezi göwher bilen 14K sazlamany ulanýar.Saýlamak üçin iki reňk bar, olar gaty ak altyn we gaty gül altyn.Ak altyn adamlara ajaýyp arassalyk we ýagtylyk duýgusyny berýär, arassa ak bilen aşyklaryň arasyndaky arassa söýgini alamatlandyrýar.Gül altyn reňki alternatiw gözelligiň bir görnüşidir, altyn gyzyl reňkine degişlidir, has amatly we ýyly görünýär, adamlara ýakymly duýgy berýär.Gül altyn halkasy, edil güllejek gül ýaly, aşyklaryň arasyndaky üýtgewsiz söýgini görkezýär.

  Mysal üçin, meşhur halkara aktýor Tom Kruz aýalyna ýumurtga göwher ýüzük hödürledi.Haýwanyň ýumurtgasynyň ýumurtga bolandygy belli, şonuň üçin göwher göwher ýüzük durmuş düşünjesini, söýginiň we nikanyň nyşanydyr we manysy gaty romantikdir.

  Bezel 4.50 karat ýumurtga kesilen göwher cz halkasy, 14k gaty altyn halka şaý-sepleri (5)
  Bezel 4.50 karat ýumurtga kesilen göwher cz halkasy, 14k gaty altyn halka şaý-sepleri (8)

  Häzirki wagtda ýumurtga kesilen halkalar barha meşhurlanýar we bu önüm iň meşhur halkalarymyzyň biridir.Ovumurtga kesilen göwheriň görnüşi tegelek göwheriň uzynlygyndan has uzyn bolany üçin belli bir uzaldyjy täsire eýe.Iň oňat ýumurtga kesilen halkalarymyz, göwheriň parlaklygyny görkezýän owadan ýaýramagy üpjün etmek üçin ýeterlik giňligi üpjün edip, barmagy uzaldýan deňagramly uzynlyk we ini gatnaşygy bilen öwünýär.Diňe bu däl, ýumurtga göwherleri ýumşak, doly beden duýgusyny görkezýär, şonuň üçin ýumurtga kesilen göwher ýüzükler elmydama elleriň köpüsine has laýyk bolýar.Mysal üçin, kiçijik elleri bolan adamlar göwher göwher ýüzügi geýip, göwheriň gözelligini görkezmäge mümkinçilik berýär.Has uly eli bogunly adamlar barada aýdylanda bolsa, göwher göwher ýüzük geýip, adamlaryň gözüni göwher özüne çekmäge mümkinçilik berýär, şeýlelik bilen, meşhurlygyň kemçilikleriniň öwezini dolýar.

  Sorag-jogap

  1. Satuwdan soň kepillik hyzmatyny hödürleýärsiňizmi?

  Hawa, solup, daş gaçsa we 1 aýlyk haryt alnanda ýüze çykan beýleki hil problemalary bolsa önümleri yzyna gaýtaryp bereris ýa-da ibereris. Mundan başga-da, satuwdan 1 ýyl kepillik hyzmatyny hödürleýäris, ýöne ýük daşama tölegini tölemeli.

  2. Näçe wagt gowşurmaly?

  7-10 günden gowşuryş.
  Kümüş / bürünç şaý-sepleri üçin köpçülikleýin sargyt 2 hepde.
  Altyn şaý-sepler üçin köpçülikleýin sargyt 6-14 gün.

  3. Nädip tölemeli?

  Mysal üçin sargyt: 100% töleg öňünden zerur.
  Kümüş / bürünç şaý-sepleri üçin köpçülikleýin sargyt: Depozit hökmünde 30% öňünden töläň we galyndy iberilmezden öň tölener.
  Altyn şaý-sepler üçin köpçülikleýin sargyt: Depozit hökmünde 50% öňünden töläň we galyndy iberilmezden öň tölener.

  4. customöriteleşdirilen dizaýn ýasap bilersiňizmi?

  Hawa, 10 ýyldan gowrak tejribe toplan hünärmen dizaýn toparymyz bar, çyzgy ýa-da nusga bilen döredilen islendik döredijilik pikirleri kabul ediler, tassyklamagyňyz üçin CAD döredip bileris.

  5. Hil barlamak üçin mugt nusga hödürleýärsiňizmi?

  Mysal üçin sargyt kabul edilýär, ýöne nusga tölegi tölenmeli.Köp zakaz edeniňizde aýyrylar.

  Bezel 4.50 karat ýumurtga kesilen göwher cz halkasy, 14k gaty altyn halka şaý-sepleri (6)
  Bezel 4.50 karat ýumurtga kesilen göwher cz halkasy, 14k gaty altyn halka şaý-sepleri (9)
  Bezel 4.50 karat ýumurtga kesilen göwher cz halkasy, 14k gaty altyn halka şaý-sepleri (7)

  Biz bilen habarlaşyň, size iň gowy hil hyzmatyny we iň amatly bahany bereris!!


 • Öňki:
 • Indiki:

 • gaplamak (1) gaplamak (2) gaplamak (3)

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň