Bilezik

  • 925 kümüş ýumurtga şekilli goýy goňur tebigy süýji suw merjen bilezigi, 14K altyn çaýylan

    925 kümüş ýumurtga şekilli goýy goňur tebigy süýji suw merjen bilezigi, 14K altyn çaýylan

    Önümiň beýany Bu tebigy süýji suwly merjen bilezikiniň owadanlygy, ýumurtga, doly we ýalpyldawuk ajaýyp goýy goňur merjenler bilen görnüp dur.Şol bir wagtyň özünde, merjenlerdäki ýagly spirtler derini siňdirip, sizi has ýaş we owadan edip biler.Merjenleriň derä nemlendiriji täsiri görnüp dur we bu merjen bilezigi geýmek, gan aýlanyşyny çaltlaşdyryp biler, şonuň üçin bedendäki galyndy önümleriniň wagtynda çykarylmagy mümkin.Uzak wagtlap geýip bilýän bolsaňyz, siz ...