Gulakhalkalar

 • 925 Kümüş kontrast reňk 14K sary altyn çaýylan gara we sary emal gulakhalkalar

  925 Kümüş kontrast reňk 14K sary altyn çaýylan gara we sary emal gulakhalkalar

  Önümiň beýany Markanyň täze gulakhalkalarynda sekizburç ýyldyzyň şahsyýet keşbi bar.Käbir alymlaryň pikiriçe, bu bezeg şöhle saçýan Güni, sekizburçlyk tükeniksiz asmany, ortadaky tegelek bolsa eartheri alamatlandyrýar, adamlaryň dünýä düşünişini we asmanyň we ýeriň tebigatyna haýran galmagyny görkezýär.Aýratyn nagyşdan başga-da, gulakhalkalarda gara we sary kombinasiýa hem ulanylýar.Moda dünýäsi ...
 • Moda çümçük ýuwudýan guş gulakhalkalar 14K altyn çaýylan 925 kümüş sapak gulakhalkalar

  Moda çümçük ýuwudýan guş gulakhalkalar 14K altyn çaýylan 925 kümüş sapak gulakhalkalar

  Önümiň beýany Dünýäniň gadymy siwilizasiýalarynyň birini döreden Amerikaly Maýa we hytaýlylar bäş müň ýyl ozal bir maşgala bolupdylar.Munuň bilen has tanyş bolan Wuýue ata-babalary guşlara gaty köp ybadat edýärler we olary gündelik zerur zatlar boýunça totemler bilen bezärler, bu hem ata-baba totem ybadatynyň asyl ýazgysydyr.Indi egin-eşik pudagynda aksesuarlary, göçme guşlary ýa-da ýelekli abstrakt displeýleri ulanmak üçin has köp ulanylýar.Dizaýn ...
 • Dekabr aýynyň “Turkuaz CZ” doglan daşy bilen “Rhodium S925” kümüş gözýaş gulakhalkalar

  Dekabr aýynyň “Turkuaz CZ” doglan daşy bilen “Rhodium S925” kümüş gözýaş gulakhalkalar

  Önümiň beýany Bu gulagyň esasy daşy firuzekdir.Turkuaz, “sosna konusy ýaly görnüşi, sosna ýaşyl reňkdäki reňk” bilen atlandyrylýar.Iňlis ady türk daşyny aňladýar.Turkuaz Türkiýede öndürilmeýär we gadymy Parsdan gelen firuza Türkiýäniň üsti bilen Europeewropa getirilipdir.Hytaýda inging neberesinden öň firuzek “Dianzi” ady bilen hem tanalýardy.Ajaýyp reňk we ajaýyp firuzek, hytaýlylar we forei tarapyndan halaýan adaty jade ...
 • 925 Kümüş tegelek kesilen şekilli rezin daş 14K altyn çaýylan Huggie gulakhalkalar gulakhalkalar

  925 Kümüş tegelek kesilen şekilli rezin daş 14K altyn çaýylan Huggie gulakhalkalar gulakhalkalar

  Önümiň beýany Bu biziň täze çybyk gulakhalkalarymyz.Resin plastmassalardan biridir.Işlemek aňsat, ýeňil agram, ýokary güýç we ş.m. dizaýnerler tarapyndan dürli artykmaçlyklary gowy görýärler.Rezin material şaý-seplerini emele getirmek aňsat, material aç-açan, reňki özüne çekiji we üýtgeýän bolansoň, şaý-sepler dizaýnerleri üçin iň köp ulanylýan material boldy.Düwürtik prosesi bilen sazlanan bu firuzeli asylan gulakhalkalar diňe bir ajaýyp görnüşe eýe bolman, eýsem-de bolsa ...
 • Oktagon 14K altyn kesilen 925 kümüşden ýasalan gulakhalkalar, ýaşyl emal gulakhalkalar

  Oktagon 14K altyn kesilen 925 kümüşden ýasalan gulakhalkalar, ýaşyl emal gulakhalkalar

  Önümiň beýany Sekizburçly arka gulakhalkalar görnüşi ýönekeý bolsa-da, ösen ussatlygy ýönekeýleşdirip bolmaz.Dizaýner, gündelik eşikleriň hem täze ýaly şöhle saçmagyny üpjün etmek üçin 14K altyn örtük we ýokary hilli ýaşyl emal ulanýar.Arka gulakhalkalar nepis ýalpyldawuk, daşarky halka uly hünärmenler tarapyndan ýaşyl emal, içki halkanyň kiçi sekizburçlygy bolsa 14k altyn çaýylan, bölüji çyzyk düşnükli, gulakhalkalara gatlak we arassalama goşýar.Men ...
 • Lýuks 14K altyn bilen örtülen 925 Kümüş tegelek kesilen CZ halka gulakhalkalar

  Lýuks 14K altyn bilen örtülen 925 Kümüş tegelek kesilen CZ halka gulakhalkalar

  Önümiň beýany Bu halka gulakhalkalar aýallaryň şaý-sepleriniň iň esasysydyr.Ol köptaraply we islendik eşik, hatda resmi eşikler bilen jübütlenip bilner.Halka gulakhalkalaryň gelip çykyşyny anyklamak mümkin bolmasa-da, olar uzak wagtlap dowam edip gelýär.Ilkinji halka gulakhalkalaryň gelip çykyşy, takmynan 2500-nji ýyl töweregi häzirki Sudanda ýerleşýän Nubiýada bolupdy.Miladydan öňki 1000-nji ýyla çenli tegelek gulakhalkalar beýleki siwilizasiýalara, şol sanda Rim, Grek we Aziýa siwilizasiýalaryna, şeýle hem gadymy ...
 • 9K kümüşde 14K altyn çaýylan asfaltly kebelek sapak gulakhalkalary

  9K kümüşde 14K altyn çaýylan asfaltly kebelek sapak gulakhalkalary

  Önümiň beýany Müňlerçe ýyl bäri tebigatda haýwanlar adamlaryň duýgularynyň ruhuna öwrüldi.Olaryň gözelligi, kesikligi, syry ýa-da çuň manysy hemişe özüne çekiji.Häzirki wagtda haýwan şekilleri dürli şaý-seplere ýasaldy, haýwan gulakhalkalary iň köp ýaýran görnüşleriň biridir, köp adam haýwan gulakhalkalaryny dakmagy halaýar.Bu kebelek atyň gulakhalkasy aýal-gyzlaryň özüne çekijiliginiň wekili.“Kebelek söýüjiler” hekaýasy gadymy döwürlerden bäri aýdylýar ...
 • Klassiki 925 Sterling kümüş uzyn altyn zynjyr sapak damja gulakhalkalar altyn şaý-sepler

  Klassiki 925 Sterling kümüş uzyn altyn zynjyr sapak damja gulakhalkalar altyn şaý-sepler

  Önümiň beýany Bu uzyn altyn zynjyrly gulakhalkalar ýönekeý we nusgawy bolup, islendik esbaplar ýa-da eşikler üçin örän ajaýyp.Uzyn zynjyrly gulakhalkalar tegelek ýüzi, ýumurtga ýüzi we ýürek şekilli ýüzleri bolan adamlar üçin amatlydyr.Esasanam tegelek ýüzi bolan adamlar üçin bu gulakhalkalary geýip, ýüzüň uzalmagyna täsir edýär.Bu diňe bir ýüzüň inçe çyzygyny artdyrman, eýsem ýüz aýratynlyklaryny has üç ölçegli edýär.Dürli ýüz şekilleri biri-birine laýyk gelýär ...
 • 925 Sterling kümüş gulakhalkalar, 14K altyn çaýylan kebelek halka gulakhalkalar

  925 Sterling kümüş gulakhalkalar, 14K altyn çaýylan kebelek halka gulakhalkalar

  Önümiň beýany Bu aýallarda gaty meşhur bolan kebelek gulakhalkalar.Hemmämiziň bilşimiz ýaly, kebelek gulakhalkalar üçin özüne çekiji manylar gaty köp.1. Kebelek bagtyň we söýginiň nyşanydyr, adamlara ylham we höwes berip biler.Adaty hytaý edebiýaty köplenç adamlaryň islegini we erkin söýgä ymtylyşyny beýan edýän erkin söýginiň nyşany hökmünde goşa uçýan kebelegi alýar.Köp hekaýalarda kebelek söýgi, erkinlik we gözelligiň nyşany hökmünde ulanylýar ....
 • 925 Kümüş 14K altyn bilen örtülen erbet gözler halka gulakhalkalar altyn gulakhalkalar

  925 Kümüş 14K altyn bilen örtülen erbet gözler halka gulakhalkalar altyn gulakhalkalar

  Önümiň beýany Arassa sterling 925 kümüşden ýasalan we 14k sary altyn bilen örtülen bu gulakhalkalar gaty ajaýyp we özüne çekiji.Ulanylan daşlar, hünärmenlerimiz tarapyndan seresaplylyk bilen saýlanan tegelek zirkondyr.Merkezi daş, ortasynda göz görnüşindäki beýleki ownuk näzik daşlar bilen gurşalan we umuman Erbet Göz görnüşini emele getirýän tegelek ajaýyp ýaşyl cz daşydyr.Erbet göz, Türkiýäniň gözi diýlip hem atlandyrylýar, goragy aňladýar.Bu bir söwda ...
 • 14K altyn çaýylan 925 Kümüş halka Huggie gulakhalkalar ýürek şekilli gulakhalkalar

  14K altyn çaýylan 925 Kümüş halka Huggie gulakhalkalar ýürek şekilli gulakhalkalar

  Önümiň beýany Käbir gyzlar şaý-sepleri geýenlerinde aňsatlyk bilen allergiýa alýarlar we beýle gyzlaryň bedeni tebigy taýdan allergiki konstitusiýa, şonuň üçin ýürek şekilli gulakhalkalarymyzy saýlap bilersiňiz.Gulakhalkalarymyz arassa 925 kümüş materialdan ýasalýar, arassalygy birneme ýokary bolany üçin, allergiýa ýykgyn etmeýär we hiç hili aladasyz geýip bilersiňiz.Heartürek şekilli halka gulakhalkalar, gulakhalkalaryň nusgawy görnüşi, mekdebe barjak bolsaňyzam, işleseňizem ...
 • 14K altyn çaýylan şaý-sepler 925 Heartürek şekilli ýaşyl malahit gulakhalkalar

  14K altyn çaýylan şaý-sepler 925 Heartürek şekilli ýaşyl malahit gulakhalkalar

  Önümiň beýany heartürek şekilli bu ýaşyl gulakhalkalaryň merkezi daşy esasan kub zirkoniýa we malahitdir.Malahitiň reňkleri we materiallary gaty üýtgeşik.Malahit esasan esasy mis karbonatdan ybarat gadymy jade materialdyr.Iňlis dilinde malahit ady “ýaşyl” diýmegi aňladýan grek mallache-den gelýär.Malahit şeýle bir ajaýyp ada eýe boldy, sebäbi reňki tawus ýeleklerindäki ýaşyl tegmillere meňzeýär.Malahit misiň okislenme zonasynda öndürilýär ...
12Indiki>>> Sahypa 1/2