Zümrüd 14K Sary gaty altyn toý dabarasy halkasy

Gysga düşündiriş:


 • Metal:14K gaty sary altyn
 • Daş:Kub Zirkoniýa
 • KT / Arassalyk:14KT
 • Daş görnüşi:Zümrüd kesildi
 • Sazlaýyş görnüşi:Bezel Handset
 • Arassa agramy:1.98 gram (ABŞ ululygy 6.5)
 • Daş agramy:3.50 karat merkezi daş
 • Goşmaça daş:Moissanit, Gemstones, Almaz
 • Önümiň jikme-jigi

  Gaplamak

  Haryt bellikleri

  Önümiň beýany

  Gaty ussatlyk bilen, her bir takyklyk prosesi özboluşly, her bir zümrüd kesilen ýüzügine ussanyň garaýşy bilen çemeleşiň we bagtyňyza çyn ýürekden şaýat boluň.

  Bu zümrüd kesilen halka 14k sary altyndan ýasaldy.Altyn diýseň täsir galdyryjy we parlaklyk duýgusyna eýe, ajaýyp aýratynlygy bar, her reňk bilen konfigurasiýasy tutuş halkany gaty sazlaşykly, asylly eder we ajaýyp, ajaýyp, ajaýyp wizual effekt döreder.

  Zümrüd 14K Sary gaty altyn toý nikasy halkasy (7)
  Zümrüd 14K Sary gaty altyn toý nikasy halkasy (5)

  Gymmat bahaly daşyň görnüşi barada aýdylanda bolsa, zümrüd kesilýär we “basgançak kesilmegi” bir göz bilen tanalýar.Gymmat bahaly daşyň dört burçuny kesip, daşky görnüşi sekizburç göniburçluk bolup, daşyň ýalpyldawuklygyny ýokarlandyryp we doly şöhlelendirip biler, daşyň özüne çekiji reňkini ajaýyp görkezip biler, şeýle-de şeýle gurluş daşyň mehaniki basyşyň öňüni alyp biler, gymmat bahaly daşdan goramak.Kesmegiň bu usuly, adam paýhasynyň kristallaşmagydyr, daş daşlaryny kesmegiň ajaýyp ussatlygy bilen bir hatarda, näzik daş daş adam we tebigy eserleriň kemsiz birleşmesine öwrülýär, gözelligi we gymmaty çalşyp bolmaz.

  Bu görnüşli zümrüd kesilen halka egilýär ýa-da ýagtylygy aýratyn görnüşde görkezýär.Beýleki gymmat bahaly daş ýüzüklerinden has arassa görünýär we aýdyňlygy we ýalpyldawuklygy güýçlendirýär, dürli görnüşli eşikleriňize ajaýyp görnüş bilen özüne çekiji bolýar.Zümrüd bilen kesilen bu ýüzük, üzümiň ylhamly görnüşini görkezýär we göwher nusgawy görnüşi dürli şertlerde ajaýyp görünýär.Ajaýyp daşlar size ýakymly karizma döredýär we ýüzügi özüne çekiji gözellik bilen üpjün edýär.

  Sorag-jogap

  1. Satuwdan soň kepillik hyzmatyny hödürleýärsiňizmi?

  Hawa, solup, daş gaçsa we 1 aýlyk haryt alnanda ýüze çykan beýleki hil problemalary bolsa önümleri yzyna gaýtaryp bereris ýa-da ibereris. Mundan başga-da, satuwdan 1 ýyl kepillik hyzmatyny hödürleýäris, ýöne ýük daşama tölegini tölemeli.

  2. Näçe wagt gowşurmaly?

  7-10 günden gowşuryş.
  Kümüş / bürünç şaý-sepleri üçin köpçülikleýin sargyt 2 hepde.
  Altyn şaý-sepler üçin köpçülikleýin sargyt 6-14 gün.

  3. Nädip tölemeli?

  Mysal üçin sargyt: 100% töleg öňünden zerur.
  Kümüş / bürünç şaý-sepleri üçin köpçülikleýin sargyt: Depozit hökmünde 30% öňünden töläň we galyndy iberilmezden öň tölener.
  Altyn şaý-sepler üçin köpçülikleýin sargyt: Depozit hökmünde 50% öňünden töläň we galyndy iberilmezden öň tölener.

  4. customöriteleşdirilen dizaýn ýasap bilersiňizmi?

  Hawa, 10 ýyldan gowrak tejribe toplan hünärmen dizaýn toparymyz bar, çyzgy ýa-da nusga bilen döredilen islendik döredijilik pikirleri kabul ediler, tassyklamagyňyz üçin CAD döredip bileris.

  5. Hil barlamak üçin mugt nusga hödürleýärsiňizmi?

  Mysal üçin sargyt kabul edilýär, ýöne nusga tölegi tölenmeli.Köp zakaz edeniňizde aýyrylar.

  Zümrüd kesmek 14K sary gaty altyn toý nikasy halkasy (6)
  Zümrüd 14K Sary gaty altyn toý nikasy halkasy (4)
  Zümrüd kesmek 14K sary gaty altyn toý nikasy halkasy (3)

  Biz bilen habarlaşyň, size iň gowy hil hyzmatyny we iň amatly bahany bereris!!


 • Öňki:
 • Indiki:

 • gaplamak (1) gaplamak (2) gaplamak (3)

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň