Ajaýyp şaý-sepleriň dizaýny 0.75ct Şazada aýallar üçin 14k ak altyn ýüzük, arassa altyn halka şaý-sepleri kesdi

Gysga düşündiriş:


 • Metal:14K gaty ak altyn / sary altyn
 • Daş:Kub Zirkoniýa
 • KT / Arassalyk:14KT
 • Daş görnüşi:Şazada kesildi
 • Sazlaýyş görnüşi:Uzak telefon
 • Arassa agramy:3.40 gram (ABŞ ululygy 6.5)
 • Daş agramy:0.75 karat merkezi daş
 • Goşmaça daş:Moissanit, Gemstones, Almaz
 • Önümiň jikme-jigi

  Gaplamak

  Haryt bellikleri

  Önümiň beýany

  Şazada kesilen göwher arassa görnüşe eýe we häzirki zaman äheňinden doly.Käbir adamlar şazadanyň kesilen göwherini "owadan we dramatik" diýip häsiýetlendirýärler.Her bir gyzyň şazada arzuwy bar we şazadanyň kesilen göwherini aýallar tarapyndan has köp gözlenýän düýş ady bilen birleşdirilen ajaýyp göwher şekili bar.Şazada kesilen göwher ýüzük, bize häzirki zaman aýal-gyzlarynyň özüne çekijiligini we açyk pikirliligini görkezýän berklik we ýumşaklyk duýgusyny görkezýär.

  Ajaýyp şaý-sepleriň dizaýny 0.75ct Şazada aýallar üçin 14k ak altyn ýüzük, arassa altyn halka şaý-sepleri kesdi (2)

  Şazada kesilen göwher hem ajaýyp manylara eýe boldy: bu göwher şekiliniň Belgiýanyň koroly tarapyndan söýgüli gyzy üçin ýörite döredilendigi we göwheriň dört gyrasyna we burçlaryna söýgi, mähir, söýgü, we bagty we şatlygy alamatlandyrýan hazyna.Şol bir wagtyň özünde bu göwher, şa maşgalasynyň asylly stilini hem görkezýär.

  Ajaýyp şaý-sepleriň dizaýny 0.75ct Şazada aýallar üçin 14k ak altyn ýüzük, arassa altyn halka şaý-sepleri kesdi (6)

  Şazada iň ýokary hilli 14k arassa altyndan ýasalan göwher ýüzügi kesensoň, garalamak, solmak we allergiýa barada alada etmeli däl.Göwher dört nusgawy görnüşde goýlup, ýalpyldawuk öwüşgin çaýýar.Şazada iň ýokary hilli 14k arassa altyndan ýasalan göwher ýüzügi kesensoň, garalamak, solmak we allergiýa barada alada etmeli däl.Göwher dört nusgawy görnüşde goýlup, ýalpyldawuk öwüşgin çaýýar.Arassa we aç-açan şazada kesilen göwher, halkanyň aýlawy bilen gurlan kiçijik ýalpyldawuk göwher bilen bezeldi.Takyk ölçegleri kesip, göwher şöhle saçýar.Parlaklygyňyza ajaýyp öwüşgin goşmak üçin barmaklaryňyzyň ujuna geýmek.

  Sorag-jogap

  1. Satuwdan soň kepillik hyzmatyny hödürleýärsiňizmi?

  Hawa, solup, daş gaçsa we 1 aýlyk haryt alnanda ýüze çykan beýleki hil problemalary bolsa önümleri yzyna gaýtaryp bereris ýa-da ibereris. Mundan başga-da, satuwdan 1 ýyl kepillik hyzmatyny hödürleýäris, ýöne ýük daşama tölegini tölemeli.

  2. Näçe wagt gowşurmaly?

  7-10 günden gowşuryş.
  Kümüş / bürünç şaý-sepleri üçin köpçülikleýin sargyt 2 hepde.
  Altyn şaý-sepler üçin köpçülikleýin sargyt 6-14 gün.

  3. Nädip tölemeli?

  Mysal üçin sargyt: 100% töleg öňünden zerur.
  Kümüş / bürünç şaý-sepleri üçin köpçülikleýin sargyt: Depozit hökmünde 30% öňünden töläň we galyndy iberilmezden öň tölener.
  Altyn şaý-sepler üçin köpçülikleýin sargyt: Depozit hökmünde 50% öňünden töläň we galyndy iberilmezden öň tölener.

  4. customöriteleşdirilen dizaýn ýasap bilersiňizmi?

  Hawa, 10 ýyldan gowrak tejribe toplan hünärmen dizaýn toparymyz bar, çyzgy ýa-da nusga bilen döredilen islendik döredijilik pikirleri kabul ediler, tassyklamagyňyz üçin CAD döredip bileris.

  5. Hil barlamak üçin mugt nusga hödürleýärsiňizmi?

  Mysal üçin sargyt kabul edilýär, ýöne nusga tölegi tölenmeli.Köp zakaz edeniňizde aýyrylar.

  Ajaýyp şaý-sepleriň dizaýny 0.75ct Şazada aýallar üçin 14k ak altyn ýüzük, arassa altyn halka şaý-sepleri kesdi (5)
  Ajaýyp şaý-sepleriň dizaýny 0.75ct Şazada aýallar üçin 14k ak altyn ýüzük, arassa altyn halka şaý-sepleri kesdi (3)
  Ajaýyp şaý-sepleriň dizaýny 0.75ct Şazada aýallar üçin 14k ak altyn ýüzük, arassa altyn halka şaý-sepleri kesdi (4)

  Biz bilen habarlaşyň, size iň gowy hil hyzmatyny we iň amatly bahany bereris!!


 • Öňki:
 • Indiki:

 • gaplamak (1) gaplamak (2) gaplamak (3)

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň