Boýnuň

 • 2.0ct tegelek kesilen CZ göwher göwher 18.0 dýuým 14k ak hakyky altyn guty zynjyr monjugy

  2.0ct tegelek kesilen CZ göwher göwher 18.0 dýuým 14k ak hakyky altyn guty zynjyr monjugy

  Önümiň beýany Bu biziň markamyzyň nusgawy tegelek kesilen solitaire göwher göwher monjugy.Döşüne geýilýän, ýürege ýakyn, ýönekeý we ajaýyp solitaire göwher monjuk, ýüregiň temperaturasyny duýýar we tükeniksiz söýgiňizi we romantikaňyzy görkezýär.14k ak altynyň ýumşak reňki, tegelek kesilen göwher göwheriniň ajaýyplygy bilen şöhle saçýar.Tegelek kesilen şekilli maýatnik ýokary we nusgawy.Bakylygy süýji alamatlandyrýan 2 karatlyk göwher göwher ...
 • 0.55ct tegelek kesilen CZ göwher göwher 18.0 dýuým 14k ak hakyky altyn guty zynjyr monjugy

  0.55ct tegelek kesilen CZ göwher göwher 18.0 dýuým 14k ak hakyky altyn guty zynjyr monjugy

  Önümiň beýany Häzirki zaman tendensiýalarynyň yzygiderli üýtgemegi bilen adamlar öz eşiklerine uly üns berýärler.Garnituralar indi köýnegi gutarmakda möhüm rol oýnaýar.Bu tapawutly 14k gaty ak altyn maýatnik monjugy, häsiýetiňizi üýtgedip biler we islän wagtyňyz we islendik ýerde märekäniň ünsüni özüne çekip biler.Bu minimalist tolkunly maýatnik monjugy gaty şahsy.Önümimiziň dizaýny, Europeanewropa we Amerikanyň moda tendensiýalarynyň we akymlarynyň utgaşmagyna esaslanýar ...
 • 2.0ct Heartürek kesilen CZ göwher göwher 18.0 dýuým 14k sary hakyky altyn guty zynjyr monjugy

  2.0ct Heartürek kesilen CZ göwher göwher 18.0 dýuým 14k sary hakyky altyn guty zynjyr monjugy

  Önümiň beýany Bu monjugyň merkezi göwheri ýürek görnüşinde kesildi.Göwheriň ýürek şekilli kesilmegi, adatça armut kesilmegine esaslanýan we kesilen burç ýokarsynda seresaplylyk bilen ýalpyldawuk kesilen hasaplanýar we nisbatlary we simmetriýany kesmek üçin berk talaplar bar.Bu 18 dýuýmlyk maýatnik monjugy 46 santimetre deňdir we ýaňy ýakasynyň aşagyndadyr.18 dýuým monjuk geýseňiz, ajaýyp V görnüşini emele getirýär.Tegelek bolanlar üçin ...
 • Näzik altyn çaýylan monjuk 925 Durmuş monjugy kümüş reňkli

  Näzik altyn çaýylan monjuk 925 Durmuş monjugy kümüş reňkli

  Önümiň beýany Bu ajaýyp “Durmuş agajy” monjugy biz tarapyndan gowy dizaýn edildi we ýasaldy we aýallar tarapyndan meşhur.Reňkli daşlar we nusgawy “Durmuş agajy” hereketi tegelek maýatnikde goýlupdyr we daşlar 14K altyn örtük bilen her bir daş şeýle ajaýyp we özüne çekiji şöhle saçýan kub zirkoniýany ulanýarlar.Kub zirkoniýasy, gözýaş kesmek diýlip hem atlandyrylýan armut görnüşli kesimi ulanýar.Armut kesilmegi özboluşly parlaklygy we nepisligi bilen tanalýan ajaýyp kesikdir.Tegelek kubanyň deformasiýasy hökmünde ...
 • 925 Ak ýaý lentasy bilen kümüş ýakymly owadan gyzyl sowgat gutusy monjugy

  925 Ak ýaý lentasy bilen kümüş ýakymly owadan gyzyl sowgat gutusy monjugy

  Önümiň beýany Ajaýyp gyzyl sowgat gutusyna gönükdirilen bu monjuk şeýle bir ýakymly welin, gyzlar we çagalar hökman bu monjugy gowy görýärler.Monjugyň esasy reňki gyzyl, kiçijik gyzyl sowgat gutusy bolsa kiçijik we nepis ak ýaý lentasy bilen bezeldi.Takyk daşky we amatly bolmagy üçin takyklyk.Gaýtadan ýuwlandan soň, deriňiz üçin örän amatlydyr.Arassa 925 kümüş material we 14k altyn çaýylan, berk we durnukly, deformasiýa aňsat däl.Bu däl...
 • Hristianlar 925 Kümüş emal Wirgin Mary haç maýatnik altyn örtülen uzyn monjuk

  Hristianlar 925 Kümüş emal Wirgin Mary haç maýatnik altyn örtülen uzyn monjuk

  Önümiň beýany Bu haç monjugy, şübhesiz, hristianlar üçin ilkinji saýlawdyr.Bu dini häsiýetli monjuk, tutuş monjugyň hereketi hristiançylyga mahsus bolan Merýem Merýemden we haçdan ybarat.Merýem Merýem, taryhda iň halanýan aýal, iň çeper keşpleri galdyran aýaldyr.Merýem Merýem Isanyň ejesi we hristian şahsyýetidi.Hristian dininiň Täze amenthtinde Isanyň ejesi ...
 • 14K altyn çaýylan 925 Zenanlar üçin kümüş ak arassa arassa süýji suw merjen monjugy

  14K altyn çaýylan 925 Zenanlar üçin kümüş ak arassa arassa süýji suw merjen monjugy

  Önümiň beýany Merjenler molýuskalaryň we oysterleriň içinde emele gelýän ajaýyp tebigy daşlardyr.Beýleki daşlar bilen deňeşdirilende aýratyn we janly-jandaryň içinde emele gelýän ýeke-täk zatlardyr.Häzirki wagtda göwher, her bir zenan şaý-sepler kolleksiýasynyň diýen ýaly söýgüli bölegi.Tebigy merjenler (gündogar merjenleri diýlip hem atlandyrylýar) tebigy ususlarda, midýalarda ýa-da gysgyçlarda emele gelýär.Dörediş prosesi, gyjyndyryjy organizmiň içine girende başlaýar, ony hüjümçi hökmünde kesgitleýär....
 • Wirgin Merýem ýüregi 14K altyn çaýylan we 925 kümüşli üç sany maýatnik monjuk

  Wirgin Merýem ýüregi 14K altyn çaýylan we 925 kümüşli üç sany maýatnik monjuk

  Önümiň beýany Bu 14k altyn çaýylan monjuk üç sany maýatnikden, Wirgin, Haç we ýürekden ýasaldy.Haç gulagy Günbatar haç elementlerine görä düzülendir, ýönekeý görnüşi we görüş täsiri sebäpli köp adamyň söýgüsini gazandy.Haç hristiançylygyň nyşanyna öwrüldi we hristianlar Isa tarapyndan bereketli bolmak umydy bilen haç maýatnikini geýýärler we bu adamlar üçin rysgaldyr.Hristianlar munuň “halas bolmagyň” manysyna ynanýarlar ...
 • 14K altyn çaýylan 925 Kümüş şaý-sepler Ak süýji suw merjeniniň uzyn damja monjugy

  14K altyn çaýylan 925 Kümüş şaý-sepler Ak süýji suw merjeniniň uzyn damja monjugy

  Önümiň beýany Merjen monjuklar nusgawy, ýokary derejeli, zenan we hiç haçan stilden çykmaýar.Wagtlaýyn şaý-sepler her moda aýal üçin hökmany zat we her kim öz eşigine owadanlyk duýgusyny goşmak isleýär.Merjen monjuklar adatça diňe toý köýnekleri ýa-da agşam köýnekleri bilen geýilýär we merjenler özüne çekijiligiň we nepisligiň nyşany hökmünde görülýär.Şeýle-de bolsa, häzirki döwürde merjenler, esasanam merjen monjuklar ajaýyp we salkyn, köp adam olary casua bilen deňeşdirmegi halaýar ...