Habarlar

 • 10k altyn gollanma

  10k altyn gollanma

  Şaý-sepleriň arasynda 10k altyn iň arzan.Nika ýüzügi ýa-da toý ýüzügi üçin çydamly material gözleýän bolsaňyz, 10k altyn siziň üçin özüne çekiji bolup biler....
  Koprak oka
 • Bölünen çeňňek gatnaşygy näme?

  Bölünen çeňňek gatnaşygy näme?

  Gatnaşyk halkasyny saýlanyňyzda, köpler özboluşly we ýatdan çykmajak dizaýny gözleýärler, şeýle hem adaty nika ýüzügi ýaly görünýän we duýulýan dizaýny gözleýärler.Soňra bölünen çeňňek gatnaşygy halkasy iň gowy saýlamaly.Onuň ajaýyp görnüşi köp sanly sanawda ýeňiji boldy ...
  Koprak oka
 • 14k altyn bilen 18k altynyň arasynda näme tapawut bar?

  14k altyn bilen 18k altynyň arasynda näme tapawut bar?

  Altyn şaý-sepler barada aýdylanda, iň meşhur iki görnüşi 14k altyn we 18k altyn.Bu makalada esasan olaryň tapawutlary, degişli artykmaçlyklary we kemçilikleri ara alnyp maslahatlaşylýar.Iň arassa altyn, adatça gre bilen ýumşak metaldyr ...
  Koprak oka
 • Romantiki nusgawy şa gyzy göwher ýüzügi kesdi

  Romantiki nusgawy şa gyzy göwher ýüzügi kesdi

  Erteki romantik we kaşaň teklibi isleýän bolsaňyz, göwher ýüzügindäki esasy daşyň adynyň hem erteki özüne çekijiligi bolmaly.Şazada ýüzügi kesdi ...
  Koprak oka
 • Näme üçin ýakut ýakutdan gymmat?

  Näme üçin ýakut ýakutdan gymmat?

  "Ah, näme üçin ýakut ýakutdan has gymmat?"Ilki bilen hakyky meselä seredeliň 2014-nji ýylda 10,10 karatlyk birma gyzyl ýakut, kepderi ýakmazdan 65,08 million dollara satyldy....
  Koprak oka
 • MOISSANITE

  MOISSANITE

  Moissanit daşy göwher bilen birmeňzeş reňkde.Moissanit, kremniy karbidden ýasalan adam tarapyndan ýasalan daşdyr.Mohs şkalasynda 9 gatylygy, göwheriňkiden bir nokat pes bolan iň çydamly daşdyr....
  Koprak oka