10k altyn gollanma

Şaý-sepleriň arasynda 10k altyn iň arzanbiri.Nika ýüzügi ýa-da toý ýüzügi üçin çydamly material gözleýän bolsaňyz, 10kaltyn siziň üçin özüne çekiji wariant bolup biler.

 

图片 1
图片 4
图片 3

10k altyn näme?

Iň arassa altyn 24kaltyn ýa-da 100% altyn.Şeýle-de bolsa, arassa altyn ýumşak metaldyrBuşaý-sepler ýasamak üçin amatly däl, sebäbi aňsatlyk bilen çyzylýar, egilýär we çukurlanýar.Itajaýyp şaý-sepler üçin özüne çekiji saýlaw däl.

Şonuň üçin arassa altyn beýleki metallar bilen garylyp, her dürli şaý-sepler üçin ideal bolan ajaýyp altyn garyndysynyň has çydamly, has güýçli, üýtgeşik reňkini almak üçin garylýar.

Şeýlelik bilen tbu ýerde bazardaky altynyň dürli görnüşleri bar, şol sanda 9k, 10k, 12k, 14k, 18k, 20kwe ş.m.Gelse10k altyn,41,7% arassa altyn, galan 58.3%garyndysy kümüş, palladim, nikel, mis ýa-da sink ýaly beýleki metallardan ýasalýar.

10k altyn çydamlylygy

Altyn garyndysynyň arassalygy näçe pes bolsa, berkligi we berkligi şonça ýokarydyr.Şeýle hem, 10k altyn şaý-seplergaty kyn, her kim üçin ajaýyp saýlaw etmek.

Sebäbi 50-den gowrak%10-dankaltyn erginleri arassa metaldan has kyn beýleki metallardan ýasalýar, bu şaý-sepleriň egilmek ähtimallygy az wedişwe has çyzmaga çydamly.

10k altyn reňk

10-ny deňeşdirseňizk14k altyn we 18k altyn bilen altyn, aňsatlyk bilen edip bilersiňizseretreňk tapawudy.10k altynyň reňkiniň has ýeňil bolany üçin az özüne çekijidigine göz ýetirersiňiz.Has ýokary arassa altyn has güýçli we täsirli reňkde bolýar.

Şeýle-de bolsa, beýleki altyn görnüşleri ýaly, 10k altyn üç meşhur reňk wariantynda bolýar: sary, ak we gül altyn.Üç reňk dürli metallary garyndylara garyşdyrmagy öz içine alýar.Şonuň üçin üç altyn reňk dürli fiziki aýratynlyklara eýedir, artykmaçlyklary we kemçilikleri.


10k sary altyn - oňaýly taraplary

Köplügi 10ksarybazardaky altyn 41,7%arassa altyn, 52%kümüş we 6 töweregi%mis.Gyzykly tarapy, bu 10 diýmekdirkaltynda hakyky altyndan has köp kümüş bar.

图片 7
图片 6
图片 5
图片 14

10k sary altyn - Taraz

Üýtgeşik reňk: 10k saryaltynyň has sowuk sary reňki bar.Şonuň üçin 10k saryaltyn şaý-sepler ähli deri reňklerine laýyk gelýär.

Dizaýn: 10k saryaltyn şaý-sepler üzüm stilini we dizaýny halaýanlar üçin ajaýyp saýlaw bolar.Mundan başga-da, onuň reňki we reňkleri daşlardaky sary we goňur reňkleri deňleşdirmäge kömek edip biler.

Çydamlylygy: 10k saryaltyn çydamly weberk.Bu önümler beýleki şaý-seplere ýa-da gaty bir ýere gaçsa, çukurlara we çyzylmalara sebäp bolup bilmeýär.

Bahasy: Altyndan has köp kümüş bolany üçin, altynyň bu görnüşi bazardaky iň amatly alternatiwalardan biridir.

10k sary altyn - zyýany

Parlak: Arassa altynyň az mukdary sebäpli 10 reňkk saryaltyn birneme ýumşak we 14k ýa-da 18k ýaly ýalpyldawuk we şöhlelendiriji dälsaryaltyn.

Metal allergiýasy: 10k saryaltyn, altyndan başga dürli metallaryň köp bolmagy sebäpli allergiki täsirleri döredip biler.Mis ýa-da kümüş allergiýaňyz bar bolsa, 10-dan peýdalanmakdan saklanyňk saryaltyn şaý-sepler.

10k ak altyn - oňat we zyýany

10k ak altynda erginleriň 58,3% kümüşden, palladiden we sinkden ýasalýar.Has takygy, kümüş 47,4%, palladim 10%, sink takmynan 0,9%.

图片 2
图片 9
图片 10
图片 8

10k ak altyn - Taraz

Döwrebap jady: Umuman, ak altyn meşhurreňkesasanam ýaşlaryň arasynda nika we toý ýüzüklerinde.Adaty altyn bilen deňeşdirilende, 10kak altynhas döwrebap açekmek.

Çydamlylygy: Ulanylýan metal erginleriak altynesasanam palladimsuperçydamly.10-dakak altyn, bu metallar 50-den gowrak%garyndysyndan, islendik 10 ýasamakkak altyn şaý-seplerberkwe çyzmaga çydamly.

Bahasy:Ak altyniň amatly ak metallardan biri bolsa gerek.Mysal üçin,ak altynplatina üçin iň meşhur alternatiwadyr we has az býudjeti bar, esasanam 10kak altyn.

10k ak altyn - zyýany

Geýmek we ýyrtmak: Hemmesiak altynşaý-sepler, metallara has gowy ýelmeşmek we şöhle saçmak, poslama we okislenmä garşylygy ýokarlandyrmak üçin rody bilen örtülendir.Şeýle hem edýärakaltyn erginleri allergiýa has az sezewar bolýar.Emma örtük tebigy deri sebäpli wagtyň geçmegi bilen has inçe bolup bilerýagwe şaý-sepleri wagtal-wagtal ýuwmak.

Metal allergiýasy:Ak altynpalladiden ýa-da nikelden ýasalýar.Palladim esasan howpsuz we gipoallergen bolsa-da, nikel deriniň dürli ýagdaýlaryna, şol sanda deri allergiýasyna sebäp bolup biler.Sebäbi 10k ak altyn14-den gowrak bu garyndy metallary öz içine alýarkýa-da 18k ,bu allergiki problemalara sebäp bolmagy has ähtimaldyr.Haýsy birine duýgur bolsaňyzak altynmetallar, hökman ondan gaça durmaly ýa-da nikel mugt bellikli metallary satyn almaly.

10k gül altyn - oňat we zyýany

Gül altyn, sap altyndan, kümüşden we misden ýasalan ajaýyp altyn garyndysy bolup, metala ýyly we özüne çekiji gülgüne reňk goşýar.10-dakgül altyn, garyndy 41,7% sap altyn, 38,3% mis we 20% kümüşden ýasalýar.

图片 13
图片 12
图片 15

10k gül altyn - Pros

Daş görnüşi we meşhurlygy: Gül altyn bilen baglanan halkalar meşhurlyga eýe bolýar, sebäbi altynyň ýyly reňki özboluşly we romantik özüne çekiji bolýar.Köp dürli şaý-sepler bilen işleýär we üzüm bilen ylhamlanan toý ýüzüklerinde we nika ýüzüklerinde aýratyn özüne çekiji görünýär.

Çydamlylygy: Ak altyn bilen deňeşdirilende wesaryaltyn, 10kgül altyngatyest we iň çydamly.Sebäbi mis gatyberkmaterial.Şol sebäpden, gül altyn üçin kyn bolany üçin, ýüzük üçin ajaýyp saýlaw bolup bilerdişwe egilmek.

Bahasy: Sebäbi 10kgül altyn 40% töweregi mis, gaty arzan metal.Käwagt 10k-dan has arzanak altynwesaryaltyn.

10k gül altyn - zyýany

Reňk: Gül altynyň ýyly we romantik gülgüne reňkleri ony moda tendensiýasyna öwürýär.10 reňk bolsakgül altyngaty gowyözüne çekijihemmeler üçin, 14 reňk ýaly baý we güýçli dälkýa-da arassa altynyň mukdary pes bolany üçin 18k gül altyn.

Durnuk: Gül altyn şaý-sepleriňize himiki täsirlerden habarly bolmaly.Gül altyn erginlerindäki misiň has köp bolmagy metallary aýratyn edýärberkýöne himiki maddalara duýgur.

Metal allergiýasy: 10kgül altyn misde köp.10kgül altynsynda sap altyn ýaly mis bar.Nikel ýaly, mis belli bir allergen bolup, deriniň dürli reaksiýalaryna sebäp bolup biler.

10k altyn şaý-sepleri haçan saýlamaly?

Altyn arassalygyndan elýeterliligi we çydamlylygy bahalandyrýan bolsaňyz, 10kaltyn şaý-sepler, elbetde, iň gowy saýlawyňyzdyr.Emma nika ýüzükleri we toý ýüzükleri üçin 14-e çalyşmagy maslahat berýäriskýa-da 18kaltyn ýüzük.

Mundan başga-da, azajyk baha tapawudy üçin, 14k altyn has baý reňkler we ahas ýalpyldawukşöhle.

Muňa garamazdan, henizem 10 pikir edýän bolsaňyzk altyn satyn almaga mynasyp, elbetde 10 satyn alyp bilersiňizkaltyn nika ýüzügi ýa-da toý ýüzügi.Şeýle-de bolsa, etjikme-jiksatyn almazdan ozal gözläň we halkanyň haýsy garyndysynyň bardygyny anyklaň, sebäbi käbir metallar allergiki täsirleri döredip biler.

Netije

Umuman aýdanyňda, 10-y saýlasaňyzamk altyn ýa-da ýok ýa-da 10 reňkksaýlan altyn, ahyrky netijede şahsy pikiriňize we islegiňize bagly bolar.


Iş wagty: Awgust-09-2022