MOISSANITE

Moissanit daşy göwher bilen birmeňzeş reňkde.Moissanit, kremniy karbidden ýasalan adam tarapyndan ýasalan daşdyr.Mohs şkalasynda 9 gatylygy, göwheriňkiden bir nokat pes bolan iň çydamly daşdyr.

new1 (1)

Plyönekeý söz bilen aýdylanda, moissanit göwher ýaly görünýär.Şeýle-de bolsa, bir zergär ýa-da zergär höwesjeňi tapawudyny biler.Moissanit berkligi we gatylygy barada aýdylanda göwherden soň ikinji orunda durýar, şonuň üçin wagt synagyndan geçjek gymmat bahaly daşdyr.Kub zirkoniýadan tapawutlylykda, moissanit şöhle saçmaz.Göwher ýaly, nesiller üçin ajaýyp we ajaýyp galar.Moissanit dürli gymmat bahaly daş kesimlerinde hem bar.Iň meşhur moissanit kesimlerine tegelek parlak kesilen, armut kesilen, marquiz kesilen, şöhle saçýan, inedördül kesilen, ýumurtga kesilen we meşhur ýürek kesilenler degişlidir.“Moissanite” -e şahsy göz aýlamak isleseňiz, “Diamonds Forever San Diego” ýerleşýän ýerinde duruň. Moissanit we göwher uzakdan birneme meňzeş görünse-de, iki daş parlaklyk, ot, çydamlylyk we gymmatlyk ýaly birnäçe ugurda ep-esli tapawutlanýar.Amazonda göwher ýüzügiň bahasynyň bir bölegine şunuň ýaly moissanit halkasyny tapyp bilersiňiz, ýöne esasy tapawutlary bilmek möhümdir we bu gollanmada bilmeli zatlaryňyzy paýlaşarys.

new1 (3)
new1 (2)

Bahasy adaty göwheriň üstünden moissanit daş daşyny göz öňünde tutmagyň ýeke-täk sebäbi däl.Moissanit sintetiki we laboratoriýada döredilenligi sebäpli, moissanit daşyny satyn almak göwher we göwher gazyp alýan daş-töweregi wagyz edýän wagyzlary goldamaýar.Göwher gazyp almak, işçiler we daşky gurşaw ýaly köp ýyllyk ekspluatasiýa taryhyna eýedir.Moissanit daş daşyny satyn alanyňyzda, satyn almagyňyzyň göwher gazyp almak söwdasynda hiç hili edepsiz tejribäni goldamaýandygyna arkaýyn dynç alyp bilersiňiz, belki göwher ýüzüklere eýe bolarys.Şeýle-de bolsa, moissanit halkalary bu daşyň ajaýyp çalşygy bolup biler.Moissanit daşlary göwher ýaly ajaýyp we parlak, ýöne çykdajylarynyň bir bölegi bar.Bu olary hemmeler üçin elýeterli edýär.Şeýlelik bilen, ýakyn adamyňyza banky döwmän owadan ýüzük bermek isleseňiz, moissanit halkalary ajaýyp saýlawdyr.


Iş wagty: Iýun-03-2019