Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Sargytlaryň iň pes mukdary näçe?

MOQ-ymyz kümüş we bürünç şaý-sepler üçin dizaýn üçin 30 birlik, altyn şaý-sepler üçin dizaýn üçin 10 birlik bolup biler.

Haçana çenli gowşurmaly?

7-10 günden gowşuryş.

Kümüş / bürünç şaý-sepler üçin köpçülikleýin sargyt 3-4 hepde.

Altyn şaý-sepler üçin köpçülikleýin sargyt 6-14 gün.

Nädip tölemeli?

1. Mysal üçin sargyt: 100% töleg öňünden zerur.
2. Kümüş / bürünç şaý-sepler üçin köpçülikleýin sargyt: Depozit hökmünde 30% öňünden töläň we galyndy iberilmezden öň tölener.
3. Altyn şaý-sepler üçin köpçülikleýin sargyt: Depozit hökmünde 50% öňünden töläň we galyndy iberilmezden öň tölener.

Customörite dizaýn edip bilersiňizmi?

Hawa, 10 ýyldan gowrak tejribe toplan hünärmen dizaýn toparymyz bar, çyzgy ýa-da nusga bilen döredilen islendik döredijilik pikirleri kabul ediler, tassyklamagyňyz üçin CAD döredip bileris.

Bir kompýuter nusgasyny berip bilersiňizmi?Mugt nusga we mugt eltip bermek?

Bir kompýuter nusgasy sargyt goýmazdan ozal elýeterli bolardy, ýöne bölek satuw biziň niýetimiz däl, nusga tölegini we iberiş bahasyny alarys.