18k 14k 10k altyn halka

 • Klassiki ajaýyp tegelek göwher, 14K ak altyn

  Klassiki ajaýyp tegelek göwher, 14K ak altyn

  Önümiň beýany Hatar göwher ýüzügi bilen jübütlenen bu ýokary we nusgawy tegelek kesilen merkezi daş, şübhesiz özboluşly birleşme.Tegelek kesilen göwher ýüzük, iň köp ýaýran göwher şekilleriniň biridir we kesmegiň bu usuly göwheriň parlaklygyny ajaýyp görkezýär.Tegelek kesilen göwher, söýginiň ynamyny we garaşlylygyny, maşgalanyň tutanýerliligini we jogapkärçiligini alamatlandyrýar we söýgi bilen goragyň wekilçilikli görnüşidir.Bu tegelek kesilen şekili geýmek ...
 • 2.54ct Princess Cut Pave Solitaire Accent Simulirlenen göwher gatnaşygy wada beýanynyň ýyl dönümi Gelin toý halkasy topary hakyky gaty 14k ak altyn

  2.54ct Princess Cut Pave Solitaire Accent Simulirlenen göwher gatnaşygy wada beýanynyň ýyl dönümi Gelin toý halkasy topary hakyky gaty 14k ak altyn

  Üstünligi 1. Zergärçilik önümçiliginde 10 ýyldan gowrak tejribämiz bar.2. Asyl dizaýna ünsi jemleýäris.3. MOQ 1 bölek.4. Bizde örän ussat halkara şaý-sepler dizaýnçylary topary bar.5. Girdejiler üçin 7 günlük yzyna gaýtarylmagyny goldaýarys, satuwdan soň haýsydyr bir mesele barada alada etmäň, diňe şu wagt söwda ediň.Soraglar 1. Satuwdan soň kepillik hyzmatyny hödürleýärsiňizmi?Hawa, solup, daş gaçsa we 1 aýlyk haryt alnanda tapylan beýleki hil problemalary bolsa önümleri yzyna gaýtaryp bereris ýa-da ibereris.
 • 14K Gaty sary altyn toý göwher CZ halkasy

  14K Gaty sary altyn toý göwher CZ halkasy

  Önümiň beýany solgunlyga we deformasiýa çydamly iň oňat hilli döretmek üçin ýokary derejede ýalpyldawuk 14k gaty altyn ulanmak.Mundan başga-da, ýakylýan içki ýüzi geýeniňizde barmaklaryň basyşyny peseldýär we geýýän adamy rahat we rahat duýýar.Kub zirkony, üstünligi alamatlandyrýan we Japanaponiýada “Hyasint daşy” hökmünde tanalýan dekabr aýynyň doglan daşydyr.Kub zirkon, “owadan oglan” üçin grek mifiniň adyny göterýän daşdyr.Gymmat bahaly daş ...
 • Zümrüd 14K Sary gaty altyn toý dabarasy halkasy

  Zümrüd 14K Sary gaty altyn toý dabarasy halkasy

  Önümiň beýany Gaty ussatlyk bilen, her bir takyklyk prosesi özboluşly, her bir zümrüd kesilen ýüzügine ussanyň garaýşy bilen serediň we bagtyňyzy çyn ýürekden görüň.Bu zümrüd kesilen halka 14k sary altyndan ýasaldy.Altyn diýseň täsir galdyryjy we parlaklyk duýgusyna eýe, ajaýyp aýratynlygy bar, her reňk bilen konfigurasiýasy tutuş halkany gaty sazlaşykly, asylly eder we ajaýyp, ajaýyp, ajaýyp wizual effekt döreder.T görnüşi barada aýdylanda bolsa ...
 • Bezel 4.50 karat ýumurtga kesilen göwher cz halkasy, 14k gaty altyn halka şaý-sepleri

  Bezel 4.50 karat ýumurtga kesilen göwher cz halkasy, 14k gaty altyn halka şaý-sepleri

  Önümiň beýany Bu ýumurtga kesilen göwher ýüzük, dört dyrnakda 4,5 ct merkezi göwher bilen 14K sazlamany ulanýar.Saýlamak üçin iki reňk bar, olar gaty ak altyn we gaty gül altyn.Ak altyn adamlara ajaýyp arassalyk we ýagtylyk duýgusyny berýär, arassa ak bilen aşyklaryň arasyndaky arassa söýgini alamatlandyrýar.Gül altyn reňki alternatiw gözelligiň bir görnüşidir, altyn gyzyl reňkine degişlidir, has amatly we ýyly görünýär, adamlara ýakymly duýgy berýär.Gül altyn r ...
 • Ajaýyp şaý-sepleriň dizaýny 0.75ct Şazada aýallar üçin 14k ak altyn ýüzük, arassa altyn halka şaý-sepleri kesdi

  Ajaýyp şaý-sepleriň dizaýny 0.75ct Şazada aýallar üçin 14k ak altyn ýüzük, arassa altyn halka şaý-sepleri kesdi

  Önümiň beýany Şazada kesilen göwher arassa görnüşe eýe we häzirki zaman äheňinden doly.Käbir adamlar şazadanyň kesilen göwherini “owadan we dramatik” diýip häsiýetlendirýärler.Her bir gyzyň şazada arzuwy bar we şazadanyň kesilen göwherini aýallar tarapyndan has köp gözlenýän düýş ady bilen birleşdirilen ajaýyp göwher şekili bar.Şazada kesilen göwher ýüzük bize berkligi we ýumşaklyk duýgusyny görkezýär, bu m-iň ynamdar jadysyny we açyk pikirliligini görkezýär ...
 • 1.25ct Heartürek kesilen halka, 14k gaty gülli ak sary altyn halka, 14k altyn şaý-sepler

  1.25ct Heartürek kesilen halka, 14k gaty gülli ak sary altyn halka, 14k altyn şaý-sepler

  Önümiň beýany, bakylygy alamatlandyrýan göwher bilen tema görnüşi ýaly düýş görýän ýürek bilen, romantiki söýgi sazyny ýerine ýetirýär we söýgi üçin rahat we süýji ýatlamalary döredýär.Elmydama şol pursatyň ýürek urgusyny ýada salyň we birek-biregiň çuňňur söýgüsini birleşdiriň.Ajaýyp we kaşaň toparlaýyn göwher, üns merkezinde gulplamak üçin ýürek şekilli merkezi göwherleri gurşap alýar we köpçüligiň ünsüni özüne çeker ýaly ajaýyp karat effektini döredýär.Esasy iki tarapy ...
 • 1.0ct tegelek kesiş gurnama Moissanite D VVS dizaýn edilen toý gatnaşygy halkasy 14k ak altyn solitaire halkasy

  1.0ct tegelek kesiş gurnama Moissanite D VVS dizaýn edilen toý gatnaşygy halkasy 14k ak altyn solitaire halkasy

  Önümiň beýany Döwrebap adamlar söýgini alamatlandyrmak üçin göwher ulanýarlar we hut şu ylham sebäpli göwheriň asyl gözelligini aýdyň görkezýäris.Göwher, her bir göwheriň ýalpyldawuk öwüşginini görkezmek üçin markanyň öňdebaryjy kesilen nokat ussatlygy bilen özboluşly özüne çekijiligini dowam etdireris.Bu nusgawy uly tegelek göwheriň aýlawy, 14k arassa altyndan ýasaldy.Klassik bilen örtülen esasy moissanit göwher ...
 • 1.0ct Princess Cut Cut Prong Set Moissanite D VVS dizaýn edilen toý nika ýüzügi 14k ak altyn solitaire halkasy

  1.0ct Princess Cut Cut Prong Set Moissanite D VVS dizaýn edilen toý nika ýüzügi 14k ak altyn solitaire halkasy

  Önümiň beýany Moissanit daşlarymyzyň hemmesi reňksiz we arassa we gaty owadan we kaşaň görünýär.Bu, esasan, fiziki-himiki häsiýetleriň we optiki häsiýetleriň gymmat bahaly daş häsiýetlerine eýe bolmagy bilen baglanyşyklydyr.Bu daş daşy göwherden has ýokary refraktiw görkeziji we ýalpyldawuk, göwherden 2,69 esse ajaýyp parlaklyga eýe, şonuň üçin moissanit ýalpyldawuk bolýar.Arassa ak 14k altyndan ýasalan, nusgawy şa gyzy kesilen moissanit bilen dört dyrnakda ýerleşdirildi.Diňe dört dyrnak bolansoň, ...
 • 0.5ct tegelek kesilen nepis şaý-sepler, ýokary hilli Zircon täze sungat dizaýn halkasy

  0.5ct tegelek kesilen nepis şaý-sepler, ýokary hilli Zircon täze sungat dizaýn halkasy

  Önümiň beýany Bu biziň täze dizaýnymyz, ýokary çeper halka.Ajaýyp ýokary hilli halka döretmek üçin ajaýyp dizaýn we kämillik ussatlygy bilen.Arassa 14k altyndan ýasalan, gül altyn, arassa ak altyn we sary altyn saýlamak üçin üç reňk bar.Bu ajaýyp tegelek kesilen ýekeje daş ýüzük bilen söýgiňizi beýan ediň.Mingtaý ajaýyp we ajaýyp ýüzük hödürledi.Halkanyň merkezi daşy kub zirkoniýa we aýallaryň iň gowy görýän tegelek kesilen görnüşinde....
 • 2.0ct tegelek kesilen asma toý wada wadasy gatnaşygy Almaz CZ Halo halkasy 14K hakyky altyn

  2.0ct tegelek kesilen asma toý wada wadasy gatnaşygy Almaz CZ Halo halkasy 14K hakyky altyn

  Önümiň beýany Geýen adam üçin göwher ýüzük, durmuşyň möhüm tapgyryny alamatlandyrýar, her tegelek kesilen göwher ýüzük bu manyny görkezýär.Söýgini ýetirmek ýa-da toý dabarasyny tamamlamak üçin ulanylsa-da, hakyky söýginiň bu ajaýyp, kaşaň göwher ýüzügini saýlamak elmydama iň gowy saýlawdyr.Almaz ýüzükleriň hemmesi gaplanmazdan ozal hil barlagyndan geçýär.Onlaýn bazarda ajaýyp bahalary, şeýle hem ajaýyp önümiň hilini we müşderi hyzmatyny hödürleýäris.Bu göwher ýüzük senetdir ...
 • 2.0ct Oval Cut Pave Set toý gatnaşygy Almaz CZ Halo Ring 14K hakyky altyn

  2.0ct Oval Cut Pave Set toý gatnaşygy Almaz CZ Halo Ring 14K hakyky altyn

  Önümiň beýany Oval kesilen göwher, nusgawy, owadan görnüşe eýe bolup, häzirki wagtda ähli halkalaryň iň meşhur göwher kesimleriniň birine öwrülýär.Uzyn tegelek göwheriň aýratynlyklaryna eýedir we hatda 58 ýüz üçin tegelek kesilen, ýüzüne seresaplylyk bilen ýerleşdirilen köp sanly tarapy bar.Alumurtga göwherleri parlaklygy we ýokary ýagtylyk aýratynlyklary bilen tanalýar, göwher ýalpyldawuk göwherlerden soň bolsaňyz, olary saýlap alar.Bu esasan struk sebäpli ...
123Indiki>>> Sahypa 1/3